2310 966100
Λογιστήριο ασθενών
Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αριθμός 357-359, Τ.Κ. 15231 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας την 14η Μαΐου 2023, που θα διεξαχθεί μέσω των λογαριασμών που διατηρεί στο Facebook και το Instagram (εφεξής «Σελίδες της Διοργανώτριας») και θα υλοποιηθεί στην Κλινική «EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» (Βιζύης – Βύζαντος 1, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54636), σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Τον Διαγωνισμό επιμελείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INNOVATIONG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «HEALTH MARKETING Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 11 (εφεξής η «Διαφημιστική»).

1/ Δικαίωμα συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλες οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (εφεξής η «Συμμετέχουσα»).

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτουν οι Συμμετέχουσες ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή/και στο Instagram, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και του Instagram. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και το Instagram δε σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν τον Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

1.3. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενες της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2/ Διάρκεια Διαγωνισμού

2.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την Κυριακή 14/05/2023 και συγκεκριμένα από την ανάρτηση των σχετικών posts στις Σελίδες της Διοργανώτριας έως και την Κυριακή 28/05/2023 και ώρα Ελλάδος 23:59. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν θα γίνεται δεκτή, άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιθείσα.

2.2. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και τη ημέρα διεξαγωγής των Διαγωνισμών ή/και των κληρώσεων.

3/ Διαδικασία συμμετοχής

3.1. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχουσες, θα πρέπει να εισέλθουν στον λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/KYANOUSSTAVROS/) ή/και στο Instagram (https://www.instagram.com/kianous_stavros/) και να μεταβούν στις σχετικές δημοσιεύσεις (εφεξής τα «Posts») που θα έχoυν αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο (timeline) των Σελίδων της Διοργανώτριας. Εκεί, οι Συμμετέχουσες καλούνται:

  • να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από το Post στο Facebook ή/και στο Instagram, στο οποίο θα απαντούν στο ερώτημα «Ποια είναι η αγαπημένη σου φράση από τη μητέρα σου», επισημαίνοντας μία (1) φίλη τους, που επίσης διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή/και στο Instagram,
  • να ακολουθήσουν τη Σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (like) ή/και στο Instagram (follow),
  • να κάνουν like στο post του Facebook ή/και του Instagram

3.2. Η ανάρτηση σχολίου, σύμφωνα με τον παραπάνω όρο 3.1., συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί την συμμετοχή της Συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Η Συμμετέχουσα μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό, διαγράφοντας την ανάρτηση σχολίου στο Post, στην οποία έχει προβεί.

3.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιoδήποτε σχόλιο (comment) στα Posts, του οποίου το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή της εν λόγω Συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό.

3.4. Κάθε Συμμετέχουσα (που εμφανίζεται με το ίδιο Facebook ή Instagram ID) μπορεί να συμμετάσχει μία και μόνο φορά στον Διαγωνισμό.

4/ Δώρα Διαγωνισμού

4.1. Τα δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό θα ορίζονται στο σχετικό Facebook ή Instagram Post, και είναι τα εξής:

Δέκα (10) δωρεάν πακέτα Μαστογραφίας και Υπέρηχου Μαστών (εφεξής τα «Δώρα»).

4.2. Σημειώνεται ότι από τα Δώρα, πέντε (5) εξ αυτών θα κληρωθούν από τις συμμετοχές στη Σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και πέντε (5) από τις συμμετοχές στη Σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram.

4.3. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5/ Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητριών & Ενημέρωσή τους

5.1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημίστριας Εταιρείας, παρουσία Συμβολαιογράφου, την Τετάρτη 1/06/2023.

5.2. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και της ανάδειξης των Νικητριών, ήτοι στις 1/06/2023, η Διοργανώτρια θα προβεί στην ανάρτηση νέων δημοσιεύσεων (post) στις Σελίδες της στο Facebook και το Instagram, στις οποίες θα ανακοινώνει τις Νικήτριες. Επιπλέον, οι Νικήτριες θα ενημερωθούν από την Διοργανώτρια και με προσωπικό μήνυμα (inbox στο λογαριασμό Facebook/Messenger ή Instagram).

5.3. Oι Νικήτριες θα πρέπει, μετά την ενημέρωσή τους από τη Διοργανώτρια ότι κέρδισαν κάποιο από τα Δώρα, να γνωστοποιήσουν στη Διοργανώτρια εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κλήρωσης, ήτοι έως την Παρασκευή 9/06/2023, ποιο Δώρο έχουν κερδίσει, είτε καλώντας στο τηλέφωνο 2310 966 000 της «EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», καθημερινά από 10:00 – 14:00, είτε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.kyanous@euromedica.gr.

5.4. Μετά την πάροδο των επτά (7) εργάσιμων ημερών, οι Νικήτριες χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου, το οποίο η Διοργανώτρια μπορεί να διαθέσει στις επόμενες επιλαχούσες των κληρώσεων.

5.5. Η περίοδος αξιοποίησης των Δώρων λήγει την Κυριακή 31/01/2024.

6/ Προσωπικά Δεδομένα

6.1. Η Διοργανώτρια, υπό την Ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή / και η Διαφημιστική Εταιρεία, υπό την ιδιότητα του Εκτελούντα την Επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχουσών και των Νικητριών των Διαγωνισμών (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας) κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των Νικητριών και την απόδοση των Δώρων.

6.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους της Συμμετέχουσας συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των προσωπικών της δεδομένων για σκοπούς συμμετοχής της στον Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά για τη χρήση του ονόματος προφίλ της (Facebook ή Instagram ID) στα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τυχόν άλλα μέσα προβολής των υπηρεσιών του Ομίλου Euromedica. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

7/ Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1. Οι Συμμετέχουσες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχουσών στον Διαγωνισμό, στις οποίες απαγορεύεται να αναρτούν ή να  δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

8/ Λοιποί Όροι

8.1. Η Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του Διαγωνισμού, χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχουσών.

8.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση των Συμμετεχουσών στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Facebook ή του Instagram, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδες της ή οι διακομιστές, μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

8.4. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο Link https://kianous-stavros.gr/ καθόλη την διάρκεια του Διαγωνισμού.