2310 966100
Νοσηλεία στον Κυανό Σταυρό
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Καρδιολογικό Εργαστήριο

Αξονική Στεφανιογραφία
Βηματοδοτικό Κέντρο
Διοισοφάγεια Υπερηχοκαρδιογράφηματα
Holter Ρυθμού & Πίεσης
Stress Echo
Test Κοπώσεως
Τriplex Καρδιάς

Η Αξονική Στεφανιογραφία ή αλλιώς “Αναίμακτη Στεφανιογραφία” είναι μια Αξονική τομογραφία Θώρακος με μεγάλη χρησιμότητα, καθώς με απλό και σύντομο τρόπο μπορούν να απεικονιστούν και να μελετηθούν με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα στεφανιαία αγγεία.

Μπορεί να απεικονιστεί το τοίχωμα, ο αυλός και η πορεία των αγγείων (συγγενείς ανωμαλίες έκφυσης). Επίσης μπορεί να γίνει εκτίμηση των Stents και των αρτηριακών και φλεβικών μοσχευμάτων.

Μπορεί να γίνει έλεγχος του περικαρδίου για ύπαρξη υγρού και των καρδιακών κοιλοτήτων. Έτσι, μπορούν να προληφθούν ή να εντοπιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τυχόν προβλήματα από στεφανιαία νόσο.

Τι είναι ο βηματοδότης;

Ο βηματοδότης αποτελείται από μια μικρή πηγή ενέργειας, δηλαδή μια μπαταρία, η οποία προκαλεί ηλεκτρική διέγερση στην καρδιά. Πρόκειται, λοιπόν, για μια συσκευή που παράγει ηλεκτρικά ερεθίσματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στην καρδιά να συσπάται ρυθμικά, μέσω ενός ή δυο ηλεκτρονικών καλωδίων. Το τεχνητό ηλεκτρικό σύστημα που παρέχεται μέσω ενός βηματοδότη και των καλωδίων του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μονή διέγερση -μόνο του κόλπου ή της κοιλίας-, ή διπλή διέγερση -και του κόλπου και της κοιλίας.

Οι βηματοδότες είναι ιδιαίτερα περίπλοκες συσκευές και λειτουργούν μόνο όταν πέσει ο φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς κάτω από καθορισμένα όρια, ενώ παραμένουν ανενεργοί όταν η καρδιά επιστρέψει στο φυσιολογικό ρυθμό. Αυτό εξασφαλίζει καρδιακή διέγερση μόνο όταν χρειάζεται και εξοικονομεί την ισχύ της μπαταρίας. Μερικοί βηματοδότες είναι σχεδιασμένοι να διεγείρουν την καρδιά σε διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με τη φυσική δραστηριότητα του ασθενούς.

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική, μέσω της οποίας λαμβάνονται εικόνες πολύ υψηλότερης ευκρίνειας από τις καρδιακές κοιλότητες και τις βαλβίδες σε σχέση με εκείνες του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος, λόγω του ότι διενεργείται μέσω του οισοφάγου ο οποίος γειτνιάζει ανατομικά με το οπίσθιο τοίχωμα της καρδιάς.

Τοποθέτηση συσκευής Holter ρυθμού και πιέσεως για την διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των αρρυθμιών και της αρτηριακής υπέρτασης.

Πρόκειται για το συνδυασμό υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης της καρδιάς και δοκιμασία κόπωσης με σκοπό την μελέτη της κινητικότητας της καρδιάς κατά την διάρκεια καρδιακής κόπωσης.

Συνήθως πραγματοποιείται φαρμακευτικά δηλαδή χορηγούνται ουσίες, όπως η δοβουταμίνη που αυξάνουν τη συσταλτικότητα της καρδιάς. Ορισμένα καρδιολογικά προβλήματα εμφανίζονται μόνο σε συνθήκες έντονης καρδιακής λειτουργίας

Είναι μια απλή, αναίμακτη εξέταση, που πραγματοποιείται σε κυλιόμενο τάπητα, συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου, πχ εξέταση-παρακολούθηση ασθενών με στηθάγχη, έμφραγμα, αγγεοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Επίσης είναι χρήσιμη εξέταση για τον έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης και για την αξιολόγηση της αντιυπερτασικής αγωγής. Τέλος αρκετές φορές μας δίνει πληροφορίες για τη φύση και την πρόγνωση των καρδιακών αρρυθμιών.

Αποτελεί μια από τις βασικές σύγχρονες μεθόδους έρευνας των καρδιακών παθήσεων. Εξετάζεται η καρδιακή λειτουργία, το μέγεθος των καρδιακών κοιλοτήτων, το πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς , η ανατομία και η λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων και του περικαρδίου.
Ανεκτίμητη είναι η συμβολή του υπερηχοκαρδιογραφήματος στη μελέτη των συγγενών καρδιοπαθειών.