ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP - Εuromedica Κυανούς Σταυρός
2310 966100
Προτάσεις Check Up, Euromedica Kυανούς Σταυρός
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

ΒΑΣΙΚΟ CHECK-UP 1
(ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Κρεατινίνη

50€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

ΒΑΣΙΚΟ CHECK-UP 2
(ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Κρεατινίνη
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Καρδιολογική Εξέταση

75€

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

ΠΛΗΡΕΣ CHECK-UP
(ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Κρεατινίνη
 • CRP
 • γGT
 • CPK
 • Ολικά λευκώματα
 • Ολικά λιπίδια
 • Ακτινογραφία Θώρακος

95€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

POST COVID
CHECK-UP

 • Γενική Αίματος
 • Ουρια
 • Κρεατινίνη
 • Σάκχαρο
 • SGPT
 • SGOT
 • LDH
 • CRP ποσοτικός
 • Φερριτίνη
 • D – Dimers
 • PTT
 • PT
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ Ποσοτικός
 • Α/Α Θώρακος F
 • ΗΚΓ

90€

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ CHECK UP

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ