2310 966100
πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018

Μετάβαση και νέα πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018 της κλινικής Euromedica Kυανούς Σταυρός

Στο πλαίσιο της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, βασικός στόχος της Κλινικής EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας και της ικανοποίησης των ασθενών και των συνοδών τους.

Με γνώμονα τον παραπάνω στόχο και επιδιώκοντας διαρκώς την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πρόσφατα η Κλινική επιθεωρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και μετά τη θετική εισήγηση των επιθεωρητών, αναμένει τη νέα πιστοποίηση. Σημειώνουμε ότι ήδη η Κλινική από το 2016 έχει εγκαταστήσει, λειτουργεί και έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 .

Αξίζει να αναφερθεί ότι η EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός από το 2009 έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, η οποία ανανεώθηκε το 2016, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015.

Η φιλοσοφία της ποιοτικής και ασφαλούς παροχής υπηρεσιών υγείας, αποτελεί κτήμα όλου του προσωπικού της Κλινικής, το οποίο συμμετέχει ενεργά για να ενισχύσει την ως άνω προσπάθεια, ακολουθώντας προκαθορισμένους κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή και εθνικά πρότυπα, καθώς και από σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές. Η καθημερινή αυτή προσπάθεια του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, επιβραβεύεται με την επίτευξη των ανωτέρω πιστοποιήσεων, αλλά κυρίως μέσω της θετικής ανταπόκρισης των ασθενών και των συνεργατών μας.

arrow-icon

Τι είναι η Επεμβατική Ακτινολογία

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και συμβουλές για το εορταστικό τραπέζι

arrow-icon