2310 966100

ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ

ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδία ενδιαφέροντος

  • Καρκίνος στοματικής κοιλότητας -προσώπου
  • συμβατικές και μικροχειρουργικές αποκαταστάσεις
  • Τραυματιολογία κεφαλής τραχήλου
  • Ορθογναθική Χειρουργική
  • Χειρουργική σιαλογόνων αδένων
  • Δευτερογενείς αποκαταστάσεις χειλεο-υπερωιοσχιστιών
  • Στοματική Χειρουργική
  • Εμφυτευματολογία.

Ακαδημαϊκή Πορεία

1985: Πτυχίο Οδοντιατρικής

2000: Πτυχίο Ιατρικής

2001: Διδάκτωρ Οδοντιατρικής ΑΠΘ

2008: Λέκτορας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ

2014: Επίκουρος Καθηγητής ΣΓΠΧ

2018: Αναπληρωτής Καθηγητής

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2001-2008: Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ

2008-2013: Λέκτορας ΣΓΠΧ

2014-2018: Επίκουρος Καθηγητής ΣΓΠΧ

2018-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΓΠΧ

Επιστημονική Δραστηριότητα

Συγγραφέας σημαντικού αριθμού δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ειδικότερα 55 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά και 34 σε περιοδικά του εξωτερικού.

Συν-συγγραφέας βιβλίων και κεφαλαίων σε βιβλία.

Επιλογή από δημοσιεύσεις στο εξωτερικό:

1.Peripheral osteoma of the maxilla: Report of an unusual case. (Περιφερικό οστέωμα της άνω γνάθου: παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης)

S. Dalambiras, C Boutsioukis, I. Tilaveridis Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 100:E 19-24,2005

2.Superiorly or Inferiorly Based  Islanded  Nasolabial Flap for Buccal Mucosa Defects Reconstruction. (Κεφαλικά ή ουραία στηριζόμενος νησιδωτός ρινοχειλικός κρημνός για την αποκατάσταση ελλειμμάτων του βλεννογόνου της παρειάς)

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, D. Karakasis.

Journal of   Oral  and Maxillofacial  Surgery, 2008,66; 7-15

3.Management of a carcinoma of the tongue during pregnancy: report of a case. (Η αντιμετώπιση του καρκίνου της γλώσσας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης: παρουσίαση μιας περίπτωσης)

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, D. Karakasis J Oral Maxillofac Surg 54; σελ. 221-224, 1996

4.Displacement of three dental implants into the maxillary sinus in two patients. Report of two cases. (Παρεκτόπιση τριών εμφυτευμάτων στο ιγμόρειο σε δύο ασθενείς: παρουσίαση δύο περιπτώσεων)

I. Tilaveridis, M. Lazaridou, I. Dimitrakopoulos, N. Lazaridis, C. Charis Oral Maxillofac Surg 16, 311-314, 2012

5. Correction of the protruding ear with a modified anterior scoring technique. (Η αποκατάσταση των αφεστώτων ώτων με την τροποποίηση της τεχνικής της πρόσθιας χάραξης του χόνδρου)

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, I. Dimitrakopoulos, D. Karakasis.

J Oral Maxillofac Surg 56:  σελ. 307-313, 1998

6.The fasciocutaneous cervicopectoral rotation flap for lower cheek reconstruction: Report of three cases.( Ο δερμοϋποδόριος τραχηλο-θωρακικός περιστροφικός κρημνός για την αποκατάσταση της κατώτερης μοίρας της παρειάς: παρουσίαση τριών περιπτώσεων.

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, S. Dalampiras, S. Iordanidis J Oral Maxillofac Surg 55 :1166-1171, 1997

7. Maxillary sinus osteoplasty with vascularized pedicled bone flap. (Οστεοπλαστική του γναθιαίου άντρου με αγγειούμενο μισχωτό οστικό κρημνό) N. Lazaridis, I. Tilaveridis, G. Venetis, M. Lazaridou.

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology Endodontology, 106; 828-832, 2008

8.Inflammatory myofibroblastic tumour of the maxillary sinus and the oral cavity. (Φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος της άνω γνάθου και της στοματικής κοιλότητας)

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, D. Karakasis.

Journal of   Oral  and Maxillofacial  Surgery, 2008,66; 7-15

3. Management of a carcinoma of the tongue during pregnancy: report of a case. (Η αντιμετώπιση του καρκίνου της γλώσσας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης: παρουσίαση μιας περίπτωσης)

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, D. Karakasis 

J Oral Maxillofac Surg 54; σελ. 221-224, 1996

4. Displacement of three dental implants into the maxillary sinus in two patients. Report of two cases. (Παρεκτόπιση τριών εμφυτευμάτων στο ιγμόρειο σε δύο ασθενείς: παρουσίαση δύο περιπτώσεων)

I. Tilaveridis, M. Lazaridou, I. Dimitrakopoulos, N. Lazaridis, C.     Charis

Oral Maxillofac Surg 16, 311-314, 2012

5. Correction of the protruding ear with a modified anterior scoring technique. (Η αποκατάσταση των αφεστώτων ώτων με την τροποποίηση της τεχνικής της πρόσθιας χάραξης του χόνδρου)

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, I. Dimitrakopoulos, D. Karakasis.

J Oral Maxillofac Surg    56:  σελ. 307-313, 1998

6.The fasciocutaneous cervicopectoral rotation flap for lower cheek reconstruction: Report of three cases.( Ο δερμοϋποδόριος τραχηλο-θωρακικός περιστροφικός κρημνός για την αποκατάσταση της κατώτερης μοίρας της παρειάς: παρουσίαση τριών περιπτώσεων.

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, S. Dalampiras, S. Iordanidis

J Oral Maxillofac Surg 55 :1166-1171, 1997

7. Maxillary sinus osteoplasty with vascularized pedicled bone flap. (Οστεοπλαστική του γναθιαίου άντρου με αγγειούμενο μισχωτό οστικό κρημνό)

N. Lazaridis, I. Tilaveridis, G. Venetis, M. Lazaridou.

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology Endodontology, 106; 828-832, 2008

8.Inflammatory myofibroblastic tumour of the maxillary sinus and the oral cavity. (Φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος της άνω γνάθου και της στοματικής κοιλότητας)

15. A Systematic Review of Bone Anti-Resorptive Treatment Toxicity in Innate and Adaptive Immunity Cells: Osteonecrosis of the Jaws and Future Implications (Συστηματική ανασκόπηση της τοξικότητας της  οστικής αντι-απορροφητικής θεραπείας στα κύττταρα της μη ειδικής και της επίτκητης ανοσίας: Οστεονέκρωση των γνάθων και μελλοντικές επιπτώσεις)

A. Kyrgidis, M. Yavropoulou, I. Tilaveridis, C. Andreadis, K. Antoniades, D. Kouvelas.

Journal of Dentist, 3, 50-59, 2015