2310 966100
Ασφαλιστικοί φορείς
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση Υποψηφίων Εργαζομένων για την Προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» µε έδρα την Αθήνα (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210-3686600, info@euromedica.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).

2. Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε είναι τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας µαζί σας, τα προσωπικά σας δεδοµένα που αφορούν την επαγγελµατική και την ακαδηµαϊκή ζωή σας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχετε συμπεριλάβει  στο βιογραφικό σας. Εάν κληθείτε σε συνέντευξη µε εκπρόσωπο της εταιρείας µας, ενδέχεται να συλλέξουµε και δεδοµένα που θα µας αναφέρετε κατά τη διάρκειά της συνέντευξης καθώς επίσης και αξιολογήσεις από τον εκπρόσωπο της εταιρείας µας ο οποίος θα συναντηθεί µαζί σας.

3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση των εννόµων συµφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1στ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679  και συγκεκριµένα η αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συνεργασία µε την Εταιρεία, µε σκοπό τη στελέχωση της Εταιρείας µε κατάλληλο προσωπικό.

4. Εφόσον συναινέσετε, η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιήσει το βιογραφικό σας σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων µε αυτή. Η Εταιρεία δε θα αποστείλει το βιογραφικό σας σε τρίτους, ενδέχεται όµως να έχουν πρόσβαση σε αυτό συνεργάτες της Εταιρείας στους οποίους έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

 6. Η Εταιρεία θα τηρήσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, µετά το πέρας του οποίου θα τα διαγράψει.

7. Οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµείτε έχετε δικαίωµα πρόσβασης στο βιογραφικό σας σηµείωµα, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισµού της επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έχετε επίσης δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδοµένων.

8. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατός σας, ή την υποβολή παραπόνου, µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 3686600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@euromedica.gr