2310 966100
Ασφαλιστικοί φορείς
Ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που επιθυμούν λήψη ενημερώσεων (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που επιθυμούν λήψη ενημερώσεων (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με έδρα την Αθήνα (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 3686600, e-mail: info@euromedica.gr) (εφεξής «Εταιρεία»).

Σκοπός της επεξεργασίας από την Εταιρεία των προσωπικών δεδομένων που θα συμπληρωθούν στην ηλεκτρονική φόρμα είναι η αποστολή ενημερώσεων (newsletter) από την Εταιρεία στους ενδιαφερόμενους και η ενημέρωση τους σχετικά με τις προσφερόμενες από αυτή υπηρεσίες. Νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεσή των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ, η οποία παρέχεται με την συμπλήρωση των προσωπικών τους δεδομένων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο κλπ) και το πάτημα του κουμπιού της επιλογής της εγγραφής τους.

Η Εταιρεία δεν θα χορηγήσει τα δεδομένα των προσώπων που ζήτησαν να λαμβάνουν ενημερώσεις (newsletter) σε τρίτες εταιρείες για εμπορικούς σκοπούς, δύναται όμως να έχουν πρόσβαση σε αυτά υπάλληλοι ή συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι φροντίζουν για την αποστολή των ενημερώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς επίσης και η πλατφόρμα mailchimp, μέσω της οποίας γίνεται η αποστολή των ενημερώσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συναίνεσής του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι τα πρόσωπα που θα καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα τους για την λήψη ενημερώσεων (newsletter) έχουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης, φορητότητας, και διαγραφής των δεδομένων τους, καθώς επίσης και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων τους.

Η συναίνεση των ενδιαφερομένων προσώπων παρέχεται για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να ανακληθεί οποτεδήποτε με σχετική έγγραφη δήλωσή τους προς την Εταιρεία.

Για την ανάκληση της συναίνεσης τους, την άσκηση των δικαιωμάτων τους καθώς και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 – 3686600 ή στην διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 357 – 359, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231, Αττική ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@euromedica.gr