2310 966100
Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασθενών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Η Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός αναγνωρίζει και προστατεύει τα δικαιώματα των ασθενών, με την πεποίθηση ότι η διασφάλιση αυτών αποτελεί και τον πλέον αξιόπιστο δείκτη αξιολόγησης των προσφερόμενων Ιατρικών και Νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Τομέα της Υγείας, όπως αυτά διατυπώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το Νόμο Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α /άρθρο 47 του 1992 «Περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών», ο οποίος και τέθηκε σε εφαρμογή το 2006, αλλά και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο καθώς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), σχετίζονται με βασικές ανθρώπινες αξίες που συνοπτικά αφορούν στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη ζωή, στο δικαίωμα στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα και ασφάλεια, στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρεπούς μεταχείρισης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και στο δικαίωμα προστασίας της υγείας με κατάλληλα μέτρα πρόληψης ασθενειών και φροντίδας υγείας.

Παράλληλα, η Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός εφαρμόζει τον Νόμο 3304/2005, της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Οι εργαζόμενοι της Κλινικής δεν πραγματοποιούν καμία διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, τις θεραπείες, ή κατά τη συμμετοχή σε προγράμματα της, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάφορες υπηρεσίες και δραστηριότητες, ή στην εργασία, είτε βάσει του φύλου στα προγράμματα υγείας της και τις δραστηριότητες.

Άρθρο 47

Τα Δικαιώματα του Νοσοκομειακού Ασθενούς

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί σε ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
 5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Υποχρεώσεις Ασθενούς

 1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό για τη φαρμακευτική αγωγή στην οποία τυχόν υπεβλήθη πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο και να συνεργάζεται στη λήψη Ιατρικού ιστορικού με ειλικρίνεια.
 2. Ο ασθενής υποχρεούται να φέρει, κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, το Βιβλιάριο Υγείας και Ασφάλισης, τον Ιατρικό του φάκελο, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο -πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.-, που έχει στην κατοχή του.
 3. Αν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος ή αν κατέχει Βιβλιάριο Απορίας, η νοσηλεία του καλύπτεται από το Ασφαλιστικό Ταμείο ή το Δημόσιο.
 4. Αν ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο του νοσηλίου του ή των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, απευθείας και μόνο στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων, το οποίο θα παράσχει και την σχετική απόδειξη.
 5. Ο ασθενής οφείλει να είναι συνεπής στα ραντεβού που έχει κλείσει και να μην απομακρύνεται από τους θαλάμους άνευ αδείας.
 6. Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους πρέπει να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, ενώ προτείνεται να αποφεύγεται η παρουσία παιδιών, εκτός αν κρίνεται αναγκαία.
 7. Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους κατόπιν ειδικής άδειας οφείλουν να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας, να μην προκαλούν θόρυβο και να σέβονται τις οδηγίες του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού.
 8. Οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου και να συνεργάζονται αρμονικά με το προσωπικό του.
 9. Για κάθε παράπονο, ο ασθενής και οι συγγενείς οφείλουν να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους.
 10. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ