Πολιτική ποιότητας 2017-05-09T08:55:11+00:00

Πολιτική Ποιότητας

Η έννοια της ποιότητας στον τομέα της υγείας συμβαδίζει με τη γέννηση επιστήμης της υγείας, καθώς, εκτός των άλλων, αναφορά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, απαντάται στους δεοντολογικούς κανόνες και κώδικες ηθικής στην εποχή του Ιπποκράτη, όπως εκφράζεται από την επιταγή «ωφελέειν ή μη βλάπτειν». Ωστόσο, στις μέρες μας, η ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας ορίζεται ως η ευαισθησία και η ανταπόκριση στη ζητούμενη μεταχείριση λόγω των συνθηκών που δημιουργεί η κατάσταση της ασθένειας και η ικανοποίηση του ασθενούς σε όλα τα επίπεδα διαδικασιών.

Σύμφωνα με τους επίσημους φορείς αξιολόγησης, οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας και διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της ποιοτικής απόδοσης κυρίως της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι οι εξής:

Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας και ένα δείκτη ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται ανταποκρίνονται στις βασικές προσδοκίες του πολίτη.

Η οργανωτική δομή, η οποία συνδέεται με το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των νοσοκομείων. Ο τρόπος οργάνωσης της διοίκησης, ο συντονισμός των λειτουργιών, η επάρκεια του προσωπικού, η σύνθεση των επιμέρους λειτουργιών και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού καθορίζουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ξενοδοχειακή υποδομή και ο σχεδιασμός των χώρων αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει ιδιαίτερα σημαντικά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο τρόπος με το οποίο έχουν σχεδιαστεί οι λειτουργικοί χώροι του νοσοκομείου, ο εξοπλισμός και η ξενοδοχειακή υποδομή έχουν σαν αποτέλεσμα:

  • Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του νοσοκομείου να πραγματοποιούνται πιο εύκολα και πιο οργανωτικά.
  • Η επικοινωνία των χώρων και των επαγγελματιών μεταξύ τους να γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια, γεγονός που βελτιώνει το χρόνο και τον τρόπο απόδοσης.
  • Η διακίνηση μέσα στο χώρο να γίνεται με ταχύτητα και ευκολία.
  • Να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.
  • Η σήμανση και η ανάρτηση πινακίδων κατεύθυνσης να διευκολύνουν την κίνηση των ασθενών και των επισκεπτών.

Η υποδοχή και διακίνηση των ασθενών, ήτοι η φιλική συμπεριφορά στην υποδοχή, η επάρκεια στην ενημέρωση και πληροφόρηση, η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση και η αξιοπιστία στις διαδικασίες καθοδήγησης των ασθενών δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Η καθαριότητα και ο έλεγχος τροφίμων αποτελούν παράγοντες υγιεινής και αισθητικής αγωγής, οι οποίοι καθορίζουν αντίστοιχα την ποιοτική ξενοδοχειακή εξυπηρέτηση του ασθενούς.

Η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε συνθήκες οργανωτικού και λειτουργικού περιβάλλοντος συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με βασικό στόχο την εξυπηρέτηση του ασθενούς και την κάλυψη της ζήτησης κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας, έχει αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών επείγουσας περίθαλψης.

Η διαθεσιμότητα των κλινών αποτελεί ποιοτικό παράγοντα περίθαλψης, γιατί εξασφαλίζει στον ασθενή αξιοπρεπή διαμονή και νοσηλεία και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση χώρων και ενεργειών.

Συνοπτικά, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας εκτιμάται με βάση την ετοιμότητα της παροχής τους, την καταλληλότητα και αξιοπιστία τους, τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, τη φιλικότητα στην παροχή τους και την επαρκή υποστήριξη του ασθενούς. Καθοριστικοί παράγοντες είναι: η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, η δημόσια αναγνώριση της μονάδας και των εργαζομένων της -ειδικότερα των Ιατρών-, η μειωμένη γραφειοκρατία, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας, η ξενοδοχειακή υποδομή και το πολιτισμένο περιβάλλον.

Αναγνωρίζοντας την αξία των προαναφερθέντων, η Διοίκηση της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός υπηρετεί με πάθος και επιμονή την Πολιτική Ποιότητας, πρεσβεύοντας την αριστεία στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, την οποία φροντίζει να διασφαλίζει διαρκώς, μέσω της απαρέγκλιτης συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και άλλες κανονιστικές διατάξεις, της διαχείρισης που βασίζεται σε καταγεγραμμένες διαδικασίες και της παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Στα πλαίσια αυτά, το σύνολο των εργαζομένων στην Κλινική ενημερώνεται συστηματικά, ώστε να συμβάλλει στην ουσιαστική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.