Πιστοποιήσεις 2017-05-03T08:48:35+00:00

Πιστοποιήσεις

Η Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας και κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων.

Πολιτική Ποιότητας

Η Κλινική ως ποιότητα ορίζει «την παροχή υπηρεσιών υγείας που βελτιώνονται συνεχώς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και των συνεργατών της».

Πιστεύει στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών στο χώρο της υγείας, πρεσβεύοντας τις παρακάτω αξίες:

 1. Την κατοχύρωση της ασφάλειας του ασθενή
 2. Την κάλυψη των αναγκών του ασθενή και την ανταπόκριση στις προσδοκίες του
 3. Το σεβασμό του ασθενή ως προς την αξιοπρέπειά του και την ιδιωτικότητά του
 4. Την ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή και την εξατομικευμένη φροντίδα του
 5. Την αμεσότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης του ασθενή και των συνεργατών της Κλινικής
 6. Το ανθρώπινο πρόσωπο και το φιλικό περιβάλλον
 7. Την τεχνολογική κατάρτιση και υπεροχή
 8. Την αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και των διαγνωστικών εξετάσεων
 9. Τη διαμόρφωση κλίματος ομαδικότητας μεταξύ του προσωπικού
 10. Την εστίαση στον εργαζόμενο
 11. Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

Στόχοι:

 • Μείωση του χρόνου αναμονής
 • Συστηματική παρακολούθηση του επιπέδου παρασκευής τροφίμων στην Κλινική και της ασφάλειας αυτών
 • Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • Συνεχής ανάπτυξη του προσωπικού
 • Κινητοποίηση των εργαζομένων μέσω της πολιτικής κινήτρου
 • Διαρκής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της Κλινικής
 • Σεβασμός και εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά στην Κλινική
 • Διάθεση απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Ανάπτυξη διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της Κλινικής και των ασθενών και των συνεργατών της

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, η Κλινική θεωρεί ζωτικής σημασίας την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού στην εφαρμογή, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Όλο το προσωπικό της Κλινικής συμβάλλει στην ουσιαστική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και στη διαρκή βελτίωση αυτού.
Η Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών της Κλινικής, βασικός στόχος είναι η ασφάλεια και η ικανοποίηση των ασθενών και των συνοδών τους . Για το λόγο αυτό η Κλινική εφαρμόζει Σύστημα για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

 • Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό
 • Ο χειρισμός των τροφίμων να γίνεται πάντοτε με ορθό τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι
 • Η πλήρης συμμόρφωση των εμπλεκομένων με την ισχύουσα νομοθεσία

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής:

 1. Τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2005, για την παραγωγή και διάθεση τροφίμων από την κουζίνα της κλινική
 2. Ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες
 3. Γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 4. Επαληθεύεται συνεχώς το εφαρμοζόμενο σύστημα με τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων τροφίμων
 5. Παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγικής διαδικασίας
 6. Εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας
 7. Διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους προμηθευτές και τις αρχές και
  λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις των ασθενών/ συνοδών, για τη βελτίωση των παρεχόμενων τροφίμων

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.